FRAMTIDSUTSIKT

Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB skall utveckla heltäckande logistiklösningar i samarbete med våra kunder.

VERKSAMHETSPOLICY

Med Sölvesborgs Hamns strategiska läge som främsta argument ska vi utveckla verksamheten inom hamn- och logistikverksamhet. Genom rimliga investeringar skapar vi fortsatt möjligheter att vara konkurrenskraftiga främst gentemot andra konkurrerande trafikslag, speciellt som investeringarna sker i nära samarbete med våra kunder vilket ämnar ge tillväxt med låg risk.

Vår målsättning är att vara den främsta hamnen inom hamn- och logistikverksamhet inom vårt geografiska område. Detta mål uppnås genom att fokusera på kärnverksamheten och att ha nöjda kunder genom en effektiv och säker hantering av gods.

Vi ska följa lagar och regler samt leva upp till krav från våra kunder, myndigheter och vår omgivning.

Vi arbetar för att vara en effektiv, pålitlig och stark länk i transportkedjan med fokus på minsta möjliga negativa effekter på miljön och kvaliteten. I Praktiken innebär det att vi följer de lagar och förordningar som finns och att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och effektivisera verksamheten.

Den El som vi köper är 100 % ”grön” och miljömärkt. Den innebär att den uteslutande kommer ifrån fossilfria och förnyelsebara källor såsom vatten-, vind- och solkraft några av de mest rena energislag som finns.

 Som arbetsgivare strävar vi alltid efter jämlikhet och att våra medarbetare inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall under arbetet.

Sölvesborgs Hamn ingår i en leverantörskedja av salt för foder- och livsmedelsändamål. Denna kedja börjar hos leverantörens GMP+ certifierade verksamhet där saltråvaran skickas till Sölvesborgs Hamn för omlastning och/eller packning före distribution till kund.

 Vårt företag tillgodoser kunder i Sverige med säkra produkter i form av salt.

För att kontrollera ovanstående förbättringsprocess följs väsentliga aspekter avseende kvalitet och miljö samt foder- och livsmedelssäkerhet upp med hjälp av mål och prestanda. 

 

Hamnen